1377196_742319655785320_705329246_n

Настоящата позиция на студентите от 321 аудитория съдържа въпроси и предложения относно управлението, автономията и приоритетите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

I. ВЪПРОСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И АНТИКРИЗИСНАТА ПРОГРАМА НА РЪКОВОДСТВОТО НА В Т У

1. Финансирането на ВТУ е в пряка зависимост от броя на приетите студенти. Тази учебна година има провал на кандидатстудентската кампания. Направен ли е необходимият анализ? Кой и как носи отговорност за това?

2. Академическият съвет на ВТУ неколкократно е приемал антикризисни програми и мерки. Какви са резултатите от тях? След като беше отменено 20%-то намаление на допълнителното заплащане за ръководни длъжности във ВТУ, това означава ли, че е преодоляна бюджетната и финансова криза в Университета?

3. Защо нашият университет не използва възможността студенти на граждански договори да изпълняват административни дейности, каквато практика има в някои университети? Това е ресурс за намаляване на административните разходи на ВТУ.

4. Как останалите водещи висши училища у нас успяват да поддържат по-високо заплащане на преподавателите в условията на същата криза и как това се отразява на качеството на обучението във ВТУ? Защо асистент във ВТУ започва работа със заплата по-ниска от тази на начален учител?

5. Какъв е резултатът до момента от сключените договори с университети в азиатски държави? Оправдават ли се направените разходи за тези далечни пътувания?

6. Защо студентите на ВТУ са задължени да имат банкови сметки за получаване на стипендии от ВТУ в една единствена банка, а не могат да избират банката според предлаганите от нея условия? Този факт навежда на мисълта за корупционна практика?

7. Как ръководството на ВТУ оценява методите на администриране на официалната фейсбук страница на ВУЗ-а, където със символите му се рекламират дискотеки? Кой поддържа страницата? Кой получава приходите от тази реклама?

8. Как Ректорът с правомощията, които му дава неговата висока академична позиция, отстоява принципите на академизма, които предполагат прозрачност при вземане на решенията, зачитане на професионализма в името на качеството на обучението и науката?

II. ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ АВТОНОМИЯТА НА ВТУ Във връзка със спазване на принципа на автономия на ВТУ е важно политически ангажирани лица да не могат да заемат ръководни длъжности в органите на академичната институция и студентското самоуправление.

1. Колко души имат партийна принадлежност в ръководството на ВТУ и кои са те? Морално ли е да са в ръководството на ВУЗ-а?

2. С пари от университета ли се правят екскурзиите до Шипка на Трети март, в които се извозват и партийни активисти на ВМРО? Ако е така, то това рязко рефлектира върху автономията на ВТУ.

3. Как ще коментирате платното, опънато до входа на Ректората? Дори и ВМОРО да е историческа организация, то това значи ли, че може да бъде окачено такова и на Българската комунистическа партия?

4. Има ли проблем със студентските права на председателя на Студентския съвет Недялко Стоянов? Има ли партийна принадлежност и участвал ли е в листи за народен представител? Ако има такива, то настояваме за незабавното прекратяване на правомощията му и неговото оттегляне от Съвета на настоятелите на ВТУ. Ние не можем да приемем човек с неизяснени студентски права или политическо минало да представлява автономната студентската общност.

5. Искаме редовен и подробен отчет на дейността на Студентски съвет, който да е достъпен и в онлайн вариант.

6. Как оценявате работата на омбудсмана на ВТУ? Свързан ли е с бившата ДС? Ако да, то морално ли е да заема този пост?

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ВТУ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

1. Съвременно образование може да се осъществява в съвременен тип база. За тази цел е необходимо:

а. Приоритетно обновяване на учебните зали – оборудване с бели дъски и проектори. В Ректората съвременно оборудваните зали се броят на пръсти, а вече в училищата рядко могат да бъдат видени черни дъски.

б. Ангажираност на Университета по отношение на използване на възможностите на електронното обучение. Всички съвременни университети използват платформи за такова.

в. Ангажираност на Университета за осигуряване на консумативи за текущата учебна дейност, като разпечатване на тестове, онагледяване на учебния процес и пр.

г. Ангажираност на Университета в осъвременяване на Университетска библиотека и на всички библиотеки на територията му, което предполага: – приоритетно отделяне на финансови средства за закупуване на книги, които да осигуряват съвременното обучение но специалностите, развивани в Университета – изработване на единен електронен каталог на всички библиотеки и центрове. (Липсата на такъв каталог прави търсенето на дадена книга изключително трудоемко, а понякога и неуспешно, въпреки че книгата може да я има някъде на територията на ВТУ.)

2. Необходимо е възстановяване на академичната дискусия между ръководство, преподаватели, студенти. Спускането на решения отгоре да се замени с вземане на решения въз основа на задълбочена дискусия по въпросите от общ интерес.

3. Необходимо е осигуряване на съвременно електронно обслужване на студентите, което предполага: • своевременното им информиране по електронен път за актуални събития. • осъвременяване на електронната система на университета, така че студентите да могат по електронен път да избират избираемите и факултативните дисциплини от учебните планове.

4. Необходимо е да се осигури безжичен интернет на територията на всички корпуси. Недопустимо е в сградите на Университета студентите да нямат достъп до интернет, в това число и за целите на учебния процес.

5. Да се организира широк спектър от кръжоци и клубове по интереси.

6. Фиксирани семестриални такси, непроменени от първия до последния курс на обучението за всеки випуск. Настъпилите промени да касаят само приема на нови студенти.

Ние,

студентите-окупатори 321 аудитория,

Ректорат на ВТУ,

Велико Търново,

04 ноември 2013г.

2 thoughts on “Запитвания и искания от окупираната аудитория 321 към Ректора на ВТУ”
  1. Gergana Maneva Искам да направят така,че да сезират КС за противоконституционност на чл 22 от конст-та!Променеият член 22!Защо Об НС е променил член 22,а не ВНС,както е по основния ни закон!Защо още са на свобода ,а не в затвора тиЯ 240 безсродници,а не в затвора,задето направиха така,че бг народ по неволя да остане без земя и територия!?Моля задайте им го този въпрос ,защото съм блокирана от ционистката организация фейсбук!ОЧАКВАМ ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪЗМОЖЕН ОТГОВОР!ВИНОВНИ! И МОМЕНТАЛНА ПРОМЯНА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА В ЧЛ 22 В СТАРИЯ ИСКОНЕН ВИД!НАРОДЪТ НЕ ЗНАЕШЕ И БЕШЕ ПРЕДАДЕН!ДА СЕ ПОПРАВИ ТОЗИ ЗАКОН И ДА СИ ДОЙДАТ НЕЩАТА НА МЯСТОТО!ДРУГОТО ЩЕ СЛЕДВА!СЕГА НЯМАШЕ ДА ВОДИМ БЕЗСМИСЛЕНИ СПОРОВЕ ТОВА МОЯ ЗЕМЯ ЛИ Е ИЛИ НЕ Е!?…СРАМ!СРАМ И ПОЗОР ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!МОЛЯ ВИ АЛЕКСАНДЪР ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСА МИ КЪМ СТУДЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРАВО,КОИТО ГИ ПОДКРЕПЯТ ОБАЧЕ!ОТ МЕРЗАВЦИ НЕ ИСКАМ И НЕ ДАВАМ ПРАВО НА ОТГОВОР!

  2. Относно 3.4: Безжичният интернет не е с недоказани последствия върху здравето, както всички безжични технологии тип мобилен телефон. Несъмнено този вид технологии представляват редица удобства и улеснения, но тяхното разпространение не бива да се прави хаотично и безразборно, без да се държи сметка за санитарнта страна на въпроса. За мобилните телефони и техните антени има големи сблъсъци между проучванията на независимите учени (виж проучването Биоинициатива и пр.) и от друга страна интересите на мобилните оператори и спонсорираните от тях „проучвания“. Става въпрос за норми, за сила на сигнала, за мощност на антените и предавателите, за зони на облъчване (така модерната всеобхватност), за специфика на личните устройства, но също и то не на последно място за навиците, които се възпитават у ползващите и претенцията, че изкуствено създаваните и налагани с маркетингови похвати нужди са едва ли не екзистенциална необходимост и синоним на прогрес във всяко едно отношение. Ако не бъдат проучени опасностите и начините по-който те могат да се минимизират, ако не бъдат взети всички необходими предпазни мерки преди разгръщането на проекти по оборудването с технологии от нов тип и това независимо от всякакви интереси на оператори, производители и лобита, това би било най-малкото безотговорно и чисто консуматорски каприз. До доказване на пълната безвредност на безжичните технологии, следва да бъдат предприети редица ограничения и предпазни мерки спрямо тяхното разпространение и използване: максималното използване на кабелни връзки и точки на достъп, обучение на здравословни и трезви потребителски навици у позващите (не безразборно използване, а използване по нужда, лична дисциплина и електронна хигиена, …), дискусии на различни нива и независими плуридисциплинарни проучвания, ограничаване на точките за безжичен достъп по мощност, географско и времево разпространение, размисъл върху ефектите на използването на въпросните технологии върху поведението и социалността на различните общности… Тези мерки са толкова по-необходими, колкото засегнатата публика е по-млада и съответно са още по-важни училищна и предучилищна възраст, както и при бременните жени и хората страдащи от някои заболявания. Става дума за вълни от тип микровълни, същите, които се използват в микровълновите печки, които също са моден феномен в синхрон с вечното бързане на технократичната култура и подлжат на сериозна критика спрямо девитализиращите и изменящи ефекти върху характеристиките на храните. Изисква се саответно известен размисъл при разработването, разпространението и използването на технологиите като цяло, защото те са вичко друго, но не и безобидни и често пъти ефектите от тях се проявяват с времето, с насищането, с кръстосването с други продукти и изменения в околната среда, на които сме подложени. Проучването, дискусиите, размисълт и предпазливостта би трябвало да са толкова по-задълбочени, колкото са по-големи интересите на техните производители и внедрители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40