protest-CHEZ-7

Две граждански сдружения – „ТЕХРЕН (Технически ренесанс)” и „Асоциация на данъкоплатците в България” са атакували пред Върховния административен съд скандалните решения на ДКЕВР за прекратяване процедурата по отнемане лицензите на престъпната организация „ЧЕЗ Електро България” и престъпната организация „ЧЕЗ Разпределение”.

Жалбите са приети във ВАС с вх. № 19979/22.11.2013г., респективно – с вх. № 20154/26.11.2013 г. Съдържанието и на две жалби е идентично.

Бъдете граждани! Присъединете се!

Прилагаме текста.

До Председателя на

Върховния административен съд

Тук

Ж А Л Б А

от Сдружение ТЕХРЕН-ТЕХНИЧЕСКИ РЕНЕСАНС, Булстат 175488319; и

от Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България”-

Булстат 130488122;

чрез: Сдружение ТЕХРЕН, Юлиян Тодоров Цанков, 1407 София,

ул. Майор Томпсън 54, вх.А, ет.3, ап.7, който сочим и като съдебен адрес;

срещу: Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)

№ О2-Л-135-11 от 13.11.2013 г. за прекратяване, откритата с Решение № О1-Л-135-07 от 19.02.2013 г. на ДКЕВР процедура по отнемане издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността

разпределение на електрическа енергия.

основание: чл.чл. 146, 147 от АПК;

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми г-да (г-жи) Върховни съдии,

Обжалваме в срок Решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) № О2-Л-135-11 от 13.11.2013 г. за прекратяване, откритата с Решение № О1-Л-135-07 от 19.02.2013 г. на ДКЕВР процедура по отнемане издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността разпределение на електрическа енергия. Решението застрашава законни интереси и самото съществуване на близо четири милиона потребители на ел. енергия от Западна България, чиито права системно са нарушавани в продължение на години и върху които ще продължават да тегнат противоправни задължения. От процесуална гледна точка решението е необосновано, защото е постановено в съществено противоречие с материалноправните разпоредби; то е и неправомерно, защото са нарушени правилата на административното производство (чл.чл. 7, 9(2), 35, 37 от АПК).

МОТИВИ:

Доколкото атакуваното решение представлява индивидуален административен акт, комисията е била длъжна да следва процедурата, разписана в АПК. Комисията обаче е постановила акта в нарушение на чл.чл. 7, 9(2), 35, 37 от АПК. Това е основният порок, именно, административният орган (ДКЕВР или комисията, наричана по-нататък накратко) не е установил (или не е пожелал да установи) истината, пропуснал е (или не е пожелал) да обсъди всички публично известни факти, доводи и релевантни доказателства от значение за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г., независимо дали е имало изрично искане за това от заинтересованите страни в лицето на граждански и браншови организации, и от милионите граждани на Западна България.

Тук привеждаме част от онези публично известни факти, доказателства и доводи които убедително навеждат на извод за противоправни дейности и действия на ръководствата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и свързаните с нея фирми в България (наричани по-нататък обобщено и накратко ЧЕЗ), мащабно накърняващи интересите на граждани, организации и стопански субекти, които комисията е пропуснала (или не е пожелала) да обсъди и които са безспорно основание за отнемане на лиценза.

(1) Подкупи:

„ЧЕЗ Лабораториз България ЕООД” – свързана фирма с ЧЕЗ – е оправомощена в престъпване на закона да извършва първоначална и последваща проверка на… собствените си електромери! От заповед №А-0-01/07.03.2008 г. на Олга Манафова – и.д. председател на ДАМТН се вижда, че това е извършено на основание чл. 50 ал. 1 и 2 от Закона за измерванията (ЗИ). Съгласно разпоредбата на чл. 47 ал. 1 т. 2 на същия закон обаче, фирмите кандидатстващи за оправомощаване трябва да са „трета независима страна”. В т. 30 на Допълнителните разпоредби на закона е пояснено, че „трета независима страна е лице, което… не внася, монтира, ремонтира, притежава или използва средства за измерване, за проверката на които кандидатства… “ От фирмения регистър на СГС се вижда, че дружеството със седалище и адрес гр. София, жк Люлин, ул. „Добринова скала” 1 е еднолична собственост на компанията “ЧЕЗ А.С.” – Чешка република, която пък притежава дружеството „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Част от дейността на фирмата в България е заедно със свързани фирми на ЧЕЗ да внася, монтира, ремонтира, притежава или използва средства за измерване. Иначе казано, „оправомощаването“ е равносилно на разрешение на ЧЕЗ за фалшифициране на парични знаци… Едва ли има съмнение, че за да придобие това „оправомощаване“, от ЧЕЗ са платили рушвет. Човек не може да обясни по друг начин това драстично престъпване на ЗИ, осигуряващо стотици милиони криминални приходи на ЧЕЗ, както и обстоятелството, че до този момент противозаконното разрешение нито е спряно, нито отменено. Очевидно „смазването“ е било от порядъка на милиони. До този момент няма опровержение на медийните публикации за „милионен рушвет“ нито от ЧЕЗ, нито от ДАМТН, нито от ДКЕВР.

По-нататък в настоящата жалба са приведени примери и за други възможни подкупи давани от ЧЕЗ на членове на ДКЕВР. Нека не забравяме, че ЧЕЗ разполага с огромен ресурс – все от ограбеното от нас – за подкупи на политици, „експерти“, медии, магистрати, вещи лица – прикривани под формата на ПР, рекламни, консултантски и др. подобни „услуги“? За 2011 г. например, „ЧЕЗ Разпределение Б-я” АД отчита 2 885 000 лв. за такива „услуги“; и още 4 286 000 лв. за други подобни „услуги“.[1] Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да провери хипотезата дали длъжностни лица от ЧЕЗ са осъществили състава на чл. 302а от НК?

(2) Измама, осъществявана чрез неверни мерки и теглилки:

За да монтира своите несертифицирани от независима лаборатория уреди, ЧЕЗ демонтира и поврежда частните електромери на гражданите и бизнеса. В продължение на десетилетия никой не е поставял под съмнение годността на механичните (индукционни) електромери, сертифицирани от българската държава като годни средства за търговско измерване. Нито пък тяхната надеждност точно да измерват консумираната енергия. Нито от страна на гражданите и бизнеса, нито от „компетентните“ енергийни фактори. Уредите са частна собственост, но се пломбират от фирмата-доставчик. Страните са равнопоставени: потребителят си купува уред с държавен сертификат за годност; доставчикът пломбира уреда срещу евентуална манипулация; и двете страни по договора си гарантират сигурност… Индукционните уреди и днес се използват приоритетно в страните-членки на Европейския съюз. В някои страни, като Полша например, електронните уреди са забранени, защото позволяват недобросъвестно манипулиране.

Със стъпването си на българска земя ЧЕЗ започва ускорено да монтира свои несертифицирани и с възможност за манипулиране електронни уреди, параметризирани да отчитат по-високо потребление от действителното. Това се прави насилствено, без знанието и/или съгласието на собствениците. И без никакво обезщетение за нанесените вреди. Ако приемем, че на територията лицензирана от ЧЕЗ с приблизително 4 млн. потребители е имало един милион изправни електромера, унищожени от ЧЕЗ, и че средната пазарна цена на всеки един от тях е била приблизително 50 лв., то нанесената вреда възлиза на около 50 млн. лв. Досега комисията не е предприела нито една стъпка, за да укаже на ЧЕЗ да възмезди увредените потребители.

Според проф. Илия Ценев – водещ експерт по метрология – „един уред може да се манипулира и да показва извън допустимата грешка, ако лицето което му въздейства е сигурно, че след него никой няма да го проверява, нито да удостоверява, че уредът мери неточно“. Точно за това ЧЕЗ подменя уредите: предварителната им настройка е за надписване от 20% до 50%. Цифрите са били многократно огласявани в медиите. До днес те не са оспорени нито от ЧЕЗ, нито от ДКЕВР. Ръководената от проф. Ценев фондация „Качество 21 век“ алармира МИЕТ с писмо №17/23.05.2008 г. за възможността от „разюздана и безнаказана узаконена кражба“ ако свързани лица сами контролират собствените си уреди. Писмото е пратено „към дело“. Не по-малко интересна е реакцията на тревожния сигнал на проф. Ценев за създаден „механизъм за корупционни практики и облагодетелстване“ на монополистите във вреда на гражданите и обществото. С изх.№ 68-00-001/23.02.2009 г. от ДАМТН отговарят: „Въпросът е взет под сериозен отчет и след извършване на проверка ще бъде разгледан на по-късен етап“. До днес резултат няма. Очевидно въпросът продължава да виси под сериозен отчет! [2]

Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да провери хипотезата дали длъжностни лица от ЧЕЗ са осъществили съставите самоуправство; унищожаване и повреждане на чужда движима вещ; измама, осъществявана чрез неверни мерки и теглилки; неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на ел. енергия; престъпления по служба (чл.чл. 216, 232, 282, 323 и 243в от НК)?

(3) Системно манипулиране на уредите за измерване:

Електронните или „умни“ електромери, които ЧЕЗ насилствено налага на бизнеса и гражданите, са микро-компютри. Те позволяват промяна на данните по всяко време само с едно натискане на бутон. Възможността за залагане на промяна, тоест за параметризиране в желаната посока, се рекламира в търговските брошури на производителите.[3] Иначе казано, налице е възможност за такава настройка, та когато някой потреби 1 квч ел.енергия, уредът да отчита 2 или 3, или повече квч, колкото длъжностното лице на ЧЕЗ, което е обучено да ползва системата и разполага с паролите за достъп, е инструктирано от началството си да надпише. Точно по този начин трима служители на ЧЕЗ, занимаващи се с отчитане на ел.енергия, заработвали на черно, като „пипали“ електромерите на около 30 търговски обекта – ресторанти и офиси в София, за да им намалят показанията за консумирана ел.енергия. Срещу тази услуга те получавали по 500 лв. Миналата есен (2012г.) те са задържани за манипулиране на уреди при спецоперация на полицията.

„Задържаните са специалисти, които притежават определени технически умения и са извършвали манипулациите ежемесечно“, уточнява главен инспектор Златка Падинкова, началник на сектор „Престъпления против собствеността“ към СДВР.[4] След като служители на ЧЕЗ могат да манипулират „умните“ електромери „надолу“, очевидно могат да ги манипулират и „нагоре“, за което свидетелстват непрекъснато завишаваните сметки на четири милиона потребители от Западна България? Системното манипулиране ЧЕЗ осъществява с нарастваща интензивност ежемесечно. Именно тази „разюздана кражба“ доведе до масовите протести от февруари-март 2013г.

Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да провери хипотезата дали длъжностни лица от ЧЕЗ са осъществили съставите измама, осъществявана чрез неверни мерки и теглилки; и неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на ел. енергия, с което се създават условия за непълно отчи-тане на потребената енергия; престъпления по служба (чл.чл. 323 и 243в от НК)?

(4) Разрешени ли са „умните“ електромери?

ЧЕЗ въвежда в заблуждение, че било уж задължително да налага свои „умни“ електромери. Това не отговаря на истината. Европейската комисия (ЕК) предупреждава, че чрез „умните“ електромери могат да се събират лични данни: ежеминутни измервания на личната консумация, изготвяне „криви на натоварването“, статистика, създаване на потребителски профили и т.н., а това сериозно престъпва нормите за защита на личните данни. А че това е възможно, признават лично Илиян Мутафчиев – директор на Дирекция „Мерене и управление на данните“ и Наталия Александрова – завеждащ кабинета на изпълнителния директор на ЧЕЗ на среща, състояла се на 10.01.2013 г. в офиса на ЧЕЗ.

Освен това „умните“ уреди дават възможност за манипулиране, тоест за „разюздана кражба“ на ток. При класическите индукционни електромери кражбата е невъзможна. Защото функцията за измерване е твърдо зададена и не може да се променя без механично отваряне на уреда, без разкъсване на пломбите и снемане на капака. Докато при електронните електромери тази функция не е твърда. Уредът е управляем от програма. Защитата срещу манипулация и фалшификация е практически нулева. Затова в много от страните-членки на ЕС електронните електромери са забранени.

Там където не са забранени, разпоредбите на ЕС изискват „умният“ уред да се монтира само и единствено след информираното съгласие на потребителя в писмена форма. И то след анализ на цена/полза (сost/benefit). Монтира се вътре в дома/офиса/производственото помещение на абоната. Само той да може да наблюдава данните на потреблението си. И само той да решава каква част от данните и за какви нужди да предоставя или не на доставчика. Нека подчертаем: класическите механични индукционни уреди не се премахват, те остават като контролни.

Директивата на ЕК за „умни“ електромери е препоръчителна и е с оглед постигането на енергийна ефективност. Защото не уредът води до икономия на енергия, а абонатът, който сам наблюдава и управлява потреблението си.[5] При това изрично се изисква въвеждането на интелигентни системи или мрежи да става само когато това е целесъобразно“.[6] Кога според Европейската комисия това е целесъобразно? Отговорът намираме в т. 55: само след извършване на икономическа оценка, при това ако е икономически оправдано и разходоефективно за потребители с определено количество потребление.[7] Какво точно означава „икономическа оценка“?[8] Отговорът на този въпрос намираме в т. 2 към Приложение I (Мерки за защита на потребителите).[9]

Изводът е съвсем различен от този, който се опитва да ни натрапва ЧЕЗ. Само в зависимост от икономическата оценка, държавите-членки могат да пристъпят към изготвяне на график с краен срок от до 10 години за въвеждането на интелигентни измервателни системи. И само „когато е дадена положителна оценка за инсталирането на интелигентни електромери, на най-малко 80 % от потребителите се осигуряват интелигентни измервателни системи до 2020 г.“[10]

Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да провери хипотезата дали насилственото налагане от длъжностни лица от ЧЕЗ на непоисканите от потребителя „умни“ уреди представлява съставът самоуправство (чл.323 от НК)?

(5) Документни престъпления:

Насилствено монтираният от длъжностни лица на ЧЕЗ по домовете и офисите на гражданите и бизнеса електромер тип Daisy IVEL-ADX1 е с фалшив сертификат. С представената от ЧЕЗ декларация за съответствие ISO 9001 Документ № 70502; Версия: 03/17.01.2012 г. се прави опит да бъдем въведени в заблуждение, тоест да бъдем излъгани, че електромер Daisy IVEL-ADX1 има Европейски сертификат SK 08-003 MI-003, преминал е проверка за сертифициране в Словашката държавна метрологична служба, гр. Банска Бистрица, Словакия[11] и отговаря на всички европейски директиви и стандарти. Защото декларацията се оказва фалшификат. Електромер тип Daisy IVEL-ADX1 никога не е бил сертифициран от Словашката държавна метрологична служба в гр. Банска Бистрица. Това научаваме от отговора на директора по сертифицирането инж. Стефан Крал, получен с електронно писмо на 29.01.2013 в 16:24 ч., цитираме:

We apologize for delay, we have had a lot of duties. SLM has not certified the electric meter type: Daisy IVEL ADX1.

Best regards

Ing. Štefan Král, PhD., Director of products certification body

Slovenská legálna metrológia n.o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

e-mail: kral@slm.sk

www.slm.sk

Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да провери хипотезата за осъществени престъпни актове: измама, осъществена чрез неверни мерки и теглилки; и използуване на неистински официален документ от длъжностните лица на ЧЕЗ (чл.чл. 232 и 310 от НК)?

(6) Саботиране на законите и актовете на съдебната власт:

Посочихме вече как с безцеремонното изключване електрозахранването на потребителите ЧЕЗ на практика демонстрира флагрантно погазване както на решенията на Върховните съдебни съдилища на Република България, така и императивните разпоредби на Европейската комисия.

Нека се позовем и на друго решение на Върховния административен съд, с което се постановява, че сметките за ток трябва да започнат да се отчитат на ежемесечна база, считано от 1.02.2009 г. От ЧЕЗ обаче открито заявяват, че решението на ВАС не се отнася до тях, следователно те няма да го спазват.[12] До края на 2009 г. ЧЕЗ продължават да саботират решението на ВАС.

            Впрочем, от момента на придобиването на лиценза си ЧЕЗ започва да погазва законността. В корпоративната си брошура, цинично озаглавена „На светло“, ЧЕЗ декларира, че няма да съблюдава решение на ВАС, с което се отменят увеличените цени на електроенергия, а водещ мениджър дава указания на подразделенията на ЧЕЗ как да се саботира решението на ВАС. На стр. 4 четем:

            „Заради постъпващите жалби от граждани, ви препоръчваме при запитване от клиент да използвате следния отговор: на 13 юни 2005 г., с решение № Ц-009, ДКЕВР гласува повторно цените на електрическата енергия за битови нужди… Това беше начинът, по който Регулаторната комисия реагира на решението на Върховния административен съд, който отмени нейно предишно решение за увеличение на цените на електроенергията… Бъдете учтиви и използвайте тази информация винаги, когато става въпрос за решението на ВАС, за кампанията на Федерацията на потребителите или когато ви запитат: Защо не ни връщате парите?“[13]

Тази игра на „криеница“ продължава и досега. В. „Труд“ с тъжна ирония я нарече „пинг-понг, който ни удря в джоба“.[14] Съдът отменя дадена наредба на ДКЕВР. Членовете на ДКЕВР, които трябва да са „изпълнители на волята и интересите на нацията“[15] издават обаче нова наредба с нов номер, но със същото старо съдържание, изпълнявайки по такъв начин не народната воля, а все по-нарастващите апетити на монополиста ЧЕЗ. Докато ВАС отмени „новата“ наредба на ДКЕВР, минават месеци, понякога години. В същото време ЧЕЗ продължава да изнудва потребителите с високите незаконни цени.

Нека не питаме дали членовете на ДКЕВР само от „добро сърце“ удовлетворяват мераците на ЧЕЗ, или вършат това срещу солиден рушвет? Корпоративната брошура обвинява правозащитната Федерация на потребителите и медиите, че създавали истерия сред потребителите, защото настоявали… ЧЕЗ да изпълни решението на ВАС! Не по-малко интересно е обаче, че брошурата на прав текст признава несъмнената „връзка“ на членовете на ДКЕВР с престъпната организация ЧЕЗ. Ако е имало някакви съмнения досега, те вече са напълно разколебани. Защото посланието на брошурата може да се дешифрира и като: „Имаме наши момчета в ДКЕВР, на които плащаме за да ни служат!“ Каквито и да са интерпретациите, несъмнено е съучастието на ДКЕВР в утвърждаване на престъпните практики на ЧЕЗ. Това обстоятелство едва ли изненадва. Многократно е било огласявано от медиите как ЧЕЗ подкупва членове на ДКЕВР посредством изплащане на „лекторски възнаграждения“ за „участие“ в организирани от ЧЕЗ семинари; как те пазаруват имоти с пари, далеч надхвърлящи заплатите им като държавни служители, включително закупуването на имоти по Черноморието и крупни масиви земя в Добруджа от председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев.[16]

След продължителен и силен обществен натиск, през 2008г. Комисията за защита на конкуренцията най-накрая склони да разследва ЧЕЗ. В хода на това разследване Димитър Куцев, главен изпълнителен директор на „ЧЕЗ Лабораторис ЕООД“ призна, че електромерите на ЧЕЗ „се проверяват“ от дружества, свързани с ЧЕЗ.[17] Той обаче не пожела да отговори на аргументираните обвинения, че ЧЕЗ нарушава Конституцията, Закона за защита на потребителите, Закона за устройство на територията, Наредба №6 от 09.06.2004 г. на М-во на енергетиката и енергийните ресурси, Директива 2006/32EC, Регламент (ЕО) № 2006/2004 и други императивни разпоредби, както и широкото практикуване на измами, заплахи, изнудване, произвол…

Бизнес ориентираният седмичник „Капитал“ е по-конкретен. Като цитира откъси от доклада на КЗК, вестникът акцентира върху създадената от ЧЕЗ изключително обезпокояваща обстановка. Оказва се, че греховете на ЧЕЗ съвсем не са незначителни:

– ЧЕЗ едностранно налага „цена“ за повторно включване след самоуправствено първоначално изключване;

– едностранно налага неравноправни условия с тримесечните отчитания;

– препятства потребителите да контролират електромерите си;

– не осигурява непрекъснатост на електроснабдяването;

– дъщерна фирма на ЧЕЗ е глобена заради продължаващото налагане на нелоялни условия чрез отчитане на тримесечна база;

– както и множество други действия, които увреждат потребителите…

КЗК установила освен това, че „ЧЕЗ Разпределение България” АД възлага на корпоративната си компания „ЧЕЗ Лабораторис“ да извършва проверка на собствените си електромери, монтирани в мрежата. Докладът обвинява също, че ЧЕЗ не изпълнява задълженията си за непрекъснати доставки и качество на тока; за прекратяване на електрозахранването без предизвестие; за чести безпричинни прекъсвания на тока в цели квартали и общини. Всичко това води до нарушаване на нормалната човешка дейност и производствения ритъм на бизнеса.[18]

            Както се вижда, ЧЕЗ отказва да съблюдава законите на Република България и ЕС разпоредби, отказва да изпълнява решенията на върховните ни съдебни инстанции, грубо погазва фундаментални човешки права, противопоставя се на правовия ред на Република България. На практика „корпорацията” е обявила неподчинение на законността. За нея „не важат” Конституцията и законите на страната, ЕС регламенти, актовете на ЕК; нагло и безцеремонно демонстрира стремежа си безнаказано да властва над гражданите и обществото; налага си статут на екстериториалност. Също както организираната престъпност…

            Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да се произнесе действително ли ЧЕЗ саботира законите и актовете на съдебната власт?

(7) Престъпна организация:

Неотдавна станаха известни и други факти. Според депутатите-вносители на предложение за поправки на Закона за изм. и доп. на ЗЕ, за 6-те години след придобиването на лицензите си електроразпределителните дружества (ЕРД) са реализирали чисти приходи от 4,048 млрд. лева; за външни услуги са разходвали над 1 милиард, от които 450 млн. лева – незаконосъобразно; не са изплатили на държавата 494 млн. лева дивидент от неразпределената печалба за 2010 г.; не са изпълнили нито едно от предписанията на одита за констатираните нарушения; не са платили нищо по наложените им санкции и наказателни постановления… ЧЕЗ се оказва най-арогантното от тези дружества. Според мотивите на цитираната законодателна поправка, ЧЕЗ отказва да изпълнява акционното споразумение с МИЕТ, отказва да заплати на държавата дивидент от неразпределената печалба за 2010 г. в размер на 198 милиона лева.[19]

Какъв е действителният размер на грабежа може да се установи само след добросъвестен одит на всички енергийни дружества, НЕК, ДКЕВР. Отделни експерти го оценяват на над 3 милиарда лева годишно. Това са мръсни пари, които се акумулират в тайни сметки за финансиране на мръсни сделки, за задкулисни политически игри, за купуване на политици, магистрати и медии, за джакузита, манекенки и пр.

Според наскоро публикуван доклад на международната организация Global Financial Integrity за последните десет години от България са били изнесени 23,8 милиарда лева. Това нарежда страната ни на 38-мо място по този зловещ показател. Средно по 2,4 милиарда лева годишно незаконни пари са напускали България към офшорни сметки и територии, считани за данъчен рай. Това са средства натрупани чрез корупция или укриване на доходи, извън печалбите от наркотрафика, проституцията, трафика на хора и оръжие. Главната част от тези мръсни пари идва от незаконното повишаване на цени и манипулиране на търговски сделки.[20]

            Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да провери има ли дял ЧЕЗ в този незаконен трафик на пари от България?

От години медиите огласяват стотици факти, разкриващи корупционни, измамни и грабителски практики свързани със или осъществявани от ЧЕЗ. Още през 2005 г. на страниците на в. „Труд” изтъкнатият общественик и публицист проф. Кръстю Петков нарече „скандален” начинът, по който правителството Сакскобургготски отдаде лиценза за електроразпределителната дейност, визирайки в действителност корупционна сделка. Малко преди да изтече мандата му, тогавашният главен прокурор проф. Никола Филчев потвърди констатацията[21], квалифицирайки като криминални десетте най-скандални сделки на правителството Сакскобургготски, вкл. лиценза на електроразпределителните дружества (ЕРД).

През 2008 г. българското издание на Le Monde Diplomatique определи действията на ръководството на ЧЕЗ като дейност на организирана престъпна група, придържайки се стриктно към дефиницията на организирана престъпност дадена от Икономическия и социален съвет на ООН,[22] именно „форма на търговска дейност, която използва заплахи, физическа сила или насилие, ограбване, принуда или корупция, както и доставката на негодни стоки и услуги”.

Нашето законодателство възпроизвежда тази дефиниция в чл. 93, т. 20 и чл. 321“а” на Наказателния кодекс (НК) и по-експлицитно – в Закона за МВР: престъпна организация или група е, която „чрез използване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги“.[23]

Не само хилядите факти и правните аргументи потвърждават такъв извод, но и тероризираните от ЧЕЗ милиони потребители от Западна България безусловно биха споделили подобно разбиране. На основата на всичките тези факти Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да провери налице ли е хипотеза за престъпна организация?

(8) От заплахи и изнудване към геноцид:

Практика е ЧЕЗ да заплашва като средство за изнудване и тероризиране на потребителите със сила или чрез упражняване на психологически натиск върху тях, набеждавайки ги за „длъжници” без да е налице безспорно вземане. Най-често използваната заплаха е за прекъсване на електрозахранването. Ако потребителят не се поддаде на заплахите и изнудването престъпната организация ЧЕЗ го изключва от мрежата. Прекъсването на тока е масова практика. И се осъществява най-често без предварително предупреждение. В резултат на което хората претърпяват сериозни имуществени и неимуществени вреди.

Според интерпретацията на ЧЕЗ тези хора дължали пари и синдикатът имал право да ги отреже. Това е според ЧЕЗ. Но според нормалната логика как може някой да бъде набеждаван за длъжник, след като няма безспорни доказателства, нито влязъл в сила съдебен акт или друг релевантен документ?

За да възстанови електрозахранването пък престъпната организация ЧЕЗ изнудва потребителите едностранно с „такса вторично включване”. Откъдето и да погледнем, вторичното включване се налага като следствие от първичното изключване, което си е par excellence самоуправство. С други думи ЧЕЗ изнудва потребителите да плащат такси за престъпленията, които ЧЕЗ извършва върху тях!

Тази серия от увреждащи практики престъпва Регламент (ЕО) 805/2004, който дефинира понятието „безспорно вземане” единствено като следствие от „съдебно решение или документ подлежащ на изпълнение при изричното съгласие на длъжника.”[24] Сходно разбиране е залегнало в мотивите на Върховния административен съд по адм.д.№3855/01:

„Безсрочно прекратяване на електрозахранването по причини, непосочени в закона и в договора между страните, не може да бъде въвеждано с нормативно регулиране на този вид отношения. Освен това по смисъла на чл. 86 от ЗЗД неизпълнението на парични задължения е свързано с обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата или за действително претърпени вреди в по-висок размер по общите правила, но не и с мерки на административна принуда спрямо неизправната страна…”[25]

Иначе казано, единствено по съдебен ред следва да се установи дали потребителят е неизправна страна, чак след това може да бъде дефиниран като „длъжник”. В никакъв случай обаче спрямо длъжника не могат да се прилагат мерки на административна принуда, в никакъв случай електрозахранването му не може да се прекратява! ЧЕЗ обаче изнудва потребителите, упражнява психологически натиск и заплахи върху тях, набеждавайки ги за „длъжници” без да е настъпило безспорно вземане.

Необходимо е да се позовем също на пар. 3.4.3 (Борба срещу енергийната бедност) на Директива 2006/32/ЕО, която изрично изисква токът на социално уязвимите потребители да не бъде изключван през зимата, цитирам: „Европейският парламент призовава държавите-членки да се задължат да предприемат мерки за справяне с енергийната бедност в рамките на своите национални планове за действие в областта на енергетиката. Тези мерки трябва да гарантират намаляване на броя на хората, страдащи от енергийна бедност, че пенсионерите и инвалидите не трябва да бъде изключвани през зимата, че справянето с енергийната бедност трябва да бъде на национално ниво, в съответствие с определението на ЕО за отопляване на сградите, съгласно стандартите на Световната здравна организация … Комисията подкрепя постигането на една обща цел – намаляване на броя на хората, страдащи от енергийна бедност …“ [26]

Стотици хиляди са потребителите, особено хора с увреждания, социално слаби, пенсионери, които са подложени на постоянно тероризиране от ЧЕЗ. Др. Стойнев, председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика в 41-то Народно събрание, огласи имената на около 560 семейства в планинските райони, които от години са постоянно изключени.[27] Според информация на в. „Телеграф“ със всеки изминат ден все повече и повече българи преминават на въглища и дърва като алтернатива на завишаваните сметки за ток. „От три милиона домакинства, 2.1 милиона са се върнали към примитивни начини на отопление с дърва и въглища, замърсявайки по такъв начин въздуха с фина пепел…“ [28]

Трудно може да се оспори, че този обрат и особено лишаването от електроенергия, поставя милиони хора при такива условия на живот, които биха ги довели до социална дестабилизация и методично намаляване, така че значителна част от населението да бъде елиминирано. Според годишния доклад за здравословното състояние на гражданите на Евросъюза за 2011 г. България надвишава средната за ЕС смъртност по 17 показатели, като при пет причини за фатален изход (злокачествени образувания; болести на кръвообращението; други болести на сърцето; мозъчно-съдова болест; състояния, възникващи по време на бременността и раждането) страната ни е на първо място.[29] Според доц. Здравка Валерианова, директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология, България води по смъртност от рак и болести на сърцето в Европа. [30]

От миналата 2012 г. България вече е в първата десетка по смъртност в света.[31] България се топи с изключително бързи темпове. Това показва изследване отпреди година на Националния статистически институт (НСИ). От данните става ясно, че населението на страната се топи със скорост 112 души на ден или приблизително петима на час.[32] Най-поразени са ония български региони, където върлува ботуша на ЧЕЗ. С максимална смъртност през последните години е населението на Краище, Северозападна България, Централна Стара планина и Предбалкана. Най-много болни от рак на шийката на матката има в районите на Перник, Враца и Видин.[33] В Северозападна България детската смъртност надхвърля 20‰.[34] Може ли да се твърди, че се съществява „форма на геноцидно насилие“, както сочи доц. Пенчо Пенчев – преподавател по устойчиво развитие в катедра “Национална и регионална сигурност” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), изследвайки тази „свръхсмъртност” на българския народ?[35]

Не случайно от години у нас се говори за енергиен октопод, „енергийна мафия”.[36]  Вестник „Труд” алармира за нарастваща заплаха от „енергиен фашизъм”. [37] Днес енергийният фашизъм от заплаха се е превърнал в зловеща реалност. И най-голяма „заслуга“ за редуциране на населението на Западна България имат социално-екстерминистичните деяния на ЧЕЗ. Не са пресилени констатациите, следователно, за осъществяване на „форми на геноцидно насилие“ над 4 милиона български граждани. Газовите камери на нацизма в Освиенцим и Треблинка може да се окажат невинно упражнение в сравнение с перфидната жестокост на гаулайтерите на ЧЕЗ за България.

Основателен е въпросът: тази политика съответства ли на императива на чл. 4 ал. 2 на Конституцията на Република България, който трябва да гарантира живота, достойнството и правата на личността? На Европейската конвенцията за правата на човека? На Хартата за основните права на Европейския съюз?

И още нещо: изложените факти, обстоятелства и правни аргументи не навеждат ли на извод, че посегателствата на ЧЕЗ засягат интересите на значителна част от нацията? Че подриват из основи държавността и личностната ценностна система? Че представляват изключително висока степен на заплаха за обществото? Не са ли социално-екстерминистични тези деяния, след като водят до постепенното елиминиране на населението на Западна България? Може ли да говорим за форма на геноцид тогава? Комисията е била длъжна да сезира прокуратурата да провери и тази хипотеза.

Комисията може да възрази, че част от изложените дотук порочни и накърняващи правата на гражданите факти и действия на ЧЕЗ не представляват „нарушения”, доколкото са разписани в ЗЕ и в други актове, вкл. в собствените й актове. Но едва ли може да се възрази смислено, че дори да са разписани в законови или подзаконови актове, изложените факти несъмнено са накърнявали и продължават да накърняват правата на потребителите на ел.енергия от Зап. България, че тези права системно са били ограничавани, погазвани, изключвани от страна на ЧЕЗ, макар и на „законова” основа.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ал. 1 на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), обаче „правата на потребителите не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата им, е недействителна“. А съгласно разпоредбата на чл. 3 ал. 3 на същия закон, „всяка клауза в договор, която… изключва прилагането на разпоредбите на този закон… е нищожна“.

Чл. 68а на същия ЗЗП пък „забранява всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, посочено в Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент…“

В заключителната част на закона са цитирани ония релевантни актове от Европейското законодателство, които са транспонирани в ЗЗП и които – по силата на чл. 5 ал. 4 на Конституцията на Република България и чл. 15 на Закона за нормативните актове – „имат предимство пред тези норми на българското законодателство, които им противоречат“. В йерархията на законодателните актове, следователно, ЗЗП е по-висок по степен акт от ЗЕ, защото възпроизвежда задължителни норми на Европейския съюз, както и защото защитава неотменими човешки права. Доводи, в подкрепа на противното са ирелевантни и противоправни, и със съжаление трябва да отбележим, че точно с такива доводи е изпълнено съдържанието на атакуваното решение.

Накрая, но не на последно място, нека се позовем на неотдавнашното прессъобщение №56/13 от 7.05.2013г., с което Съдът на Европейските общности отбеляза 50-годишнината от постановяването на първото си решение отн. непосредственото действие на правото на Евросъюза в полза на гражданите и фирмите. Съгл. посочения принцип, правото на Съюза създава не само насрещни задължения за държавите членки, а поражда и преки последици в полза на гражданите и фирмите, като им предоставя индивидуални права, на които националните органи и юрисдикции трябва да предоставят защита. Иначе казано, частноправните субекти могат да се позовават пряко на правото на Съюза пред националните органи и юрисдикции.

ПЕТИТУМ:

            Молим почитаемият Върховен административен съд да отмени Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) № О2-Л-135-11 от 13.11.2013 г. за прекратяване, откритата с Решение № О1-Л-135-07 от 19.02.2013 г. на ДКЕВР процедура по отнемане издадената на „ЧЕЗ Разпределение България” АД лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността разпределение на електрическа енергия на основание изложените по-горе мотиви.

Прилагаме: 3 бр. преписи от настоящата;

                        2 бр. удостоверения за актуално състояние на жалбаподателите.

София, 21 ноември 2013 г.                                      За жалбоподателите,


[2] срвн. в. „Икон. живот”, 16 април 2008 г.; http://bg.mondediplo.com/article324.html; в.“Банкер“, №8/2011 г. „Лесни пари за… монополи“; http://www.bgpetition.com/ANTI_TARGOVZI_protest/view.html

[3] срвн. http://daisy.bg/index.php?id=19; http://www.blitz.bg/news/article/185598; http://www.blitz.bg/news/article/185598; http://nikolaijambol.blogspot.com/2013/03/blog-post_29.html;

http://www.zpa.cz/index.php/bg/produkty_a_reseni__1/hromadne_dalkove_ovladani

[4] в. „Дума“, 18 септ 2012 г.

[5] Директива 95/46/ЕС, Commission Recommendation of 9.3.2012 on preparations for the roll-out of smart metering systems, както и Opinion of the European Data Protection Supervisor – EDPS, в: http://www.edps.europa.eu и регламент ЕС 45/2001.

 

[6] Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009, глава II – Общи правила за организацията на сектора, чл. 5 Задължения за обществени услуги и защита на клиентите, т. 11,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:BG:PDF – в: Официален вестник на Европейския съюз L 211/65.

 

[7] Пак там, в: Официален вестник на Европейския съюз, 1 L 211/61.

 

[8] Пак там, в: Официален вестник на Европейския съюз, 1 L 211/91.

 

[9] т. 31 на Commission Recommendation of 9 March 2012 on preparations for the roll-out of smart metering systems(2012/148/EU)в:http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012H0148:EN:NOT

[10] Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:BG:PDF – срвн: Официален вестник на Европейския съюз, 1 L 211/91.

 

[11] Slovenskа legаlna metrolуgia n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banskа Bystrica

[12] в. „24 часа“, 10 ное 2009 г.

[13] „На светло“, септември 2005 г., с. 4.

[14] в. „Труд“, 6 окт 2010 г.

[15] Конституция, чл. 116 ал.1.

[16] „Ангел Семерджиев купува земя в Силистренско… Прокуратурата бездейства…, делата срещу Ангел Семерджиев отлежават”, програма „Хоризонт” на БНР, 05.04.2011 г., 17:15 ч.

[17] в. „Дума“, 18 окт 2008 г.

[18] в. „Капитал“, 19 дек 2008 г.

[20] в. „19 минути”, 11.04.2013 г., бр.1080.

[21] в. „Дума“,8-9 юли 2005 г.

[22] Оrganized crime can be described as a form of economic commerce which uses threats, physical force and violence, extortion, intimidation or corruption, as well as supplying illicit goods and services; (1994 definition of the UN Economic and Social Council; in: Implementation of the Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime, report of the SG, UN doc.E/CN.15/1996/2, p. 7).

 

[23] Закон за МВР, чл. 90, ал. 1, т. 9, ДВ бр. 122/1997.

 

[24] Par. 5 of Regulation (EC) No. 805/2004 of 21 April 2004 for uncontested claims: The concept of ‘uncontested claims’ should cover all situations in which a creditor, given the verified absence of any dispute by the debtor as to the nature or extent of a pecuniary claim, has obtained either a court decision against that debtor or an enforceable document that requires the debtor’s express consent, be it a court settlement or an authentic instrument.

 

[25] Върховен административен съд, д. №3855/2001.

[26] Directive 2006/32/EC of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services: Тhe European Parliament calls for an obligation on Member States to take measures to address energy poverty in their National Energy Action Plans. These should ensure that the number of people suffering from energy poverty decreases, that pensioners and disabled people cannot be disconnected in winter, and that energy poverty has to be defined at national level, in line with an EC definition based on the capacity to heat houses to World Health Organisation standards… The Commission could however support a general objective to reduce the number of people suffering from energy poverty…

[27] в. „Дума“, 13 април 2011 г.

[28] в. „Телеграф“, 20 февруари 2012 г.

[29] 01 фев 2013 г. – http://www.mediapool.bg/българия-води-по-смъртност-от-рак-и-болести-на-сърцето-в-европа-news202398.html

 

[30] 25 януари 2012 г. http://www.zdravenmediator.net/pic/articles/Socialnoznachimi-zaboliavania.pdf

 

[32] в. „Труд“, 27 април 2012 г., http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1349190

 

[33] 25 януари 2012 г. http://www.zdravenmediator.net/pic/articles/Socialnoznachimi-zaboliavania.pdf

 

[34] 22 дек 2008 г., www.zapiski.info

 

[35] watchtowerman.blog.bg

[36] според Илия Божинов, тогава член на ВС на БСП, цитиран от www.vesti.bg, 05 яну 2007 г.

 

[37] в. „Труд”, 2 окт 2010 г. статия на журналиста Георги Великов

One thought on “Граждани атакуват решението за прекратяване процедурата по отнемане лиценза на „ЧЕЗ“”
  1. Кога най-после ще бъдат изгонени или поне разстреляни кръвопийците ЧЕЗ от България? Тук включвам ЧЕЗ България, регистрирана в Чехия, ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение, регистрирани в България, Фрии Енерджи Проджект Орешец – ВЕИ централа на ЧЕЗ в местността Орешец с пикова мощност 4,9 Мегавата, регистрирана в Холандия, както и ликвидираната наужким ЧЕЗ Лабораторис, наследена от ЧЕЗ Електро, Дирекция Мерене и управление на данните! Също така ръководството на ТЕЦ Варна, приватизирана отново от монополиста ЧЕЗ! И тук ЧЕЗ отново се явява и производител и преносител и разпределител и продавач и лаборатория за електромери и пломбировач на електромери! За каква демонополизация и либерализация говорим, когато кръвопиецът върлуващ в цяла западна България е анексирал териториално над 4 милиона домакинства!?!?!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40