52614

“Никога една обществена формация не загива, преди да са се развили всички производителни сили, за които тя дава достатъчно простор и никога нови, по-висши (?) производствени отношения не настъпват преди материалните условия за съществуването на същите да са узрели в недрата на самото старо общество.”

Mаркс

“Отгоре не могат, а отдолу не искат.”   

Ленин

 “ЕДНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е УЗРЯЛА ЗА СМЪРТТА КОГАТО Е СЪЗДАЛА И РАЗВИЛА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА Я УНИЩОЖАТ.”      

БАКУНИН

Момент на БИФУРКАЦИЯ или РЕВОЛЮЦИОННА СИТУАЦИЯ е състояние на обществото, в което са налице всички необходими и достатъчни условия за извършване на една СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ в него.

Следващите редове представляват опит за дефиниция на тези условия/фактори, които през първата половина на ХХI-ви век неизбежно ще изправят човешкия род пред съдбоносния въпрос/избор: ДА БЪДЕ ИЛИ НЕ?

УСЛОВИЯТА/ФАКТОРИТЕ СА:

1) Разрушаване на старото СОЦИАЛНО СТАТУКВО и създаване на ново със задълбочаване на пропастта между БЕДНИ и БОГАТИ, между КОЛИБИТЕ и ПАЛАТИТЕ, в резултат на което става възможна и навярно неизбежна най-мащабната и кръвопролитна КЛАСОВА ВОЙНА в политическата и социалната история на човечеството.

2) Разрушаване на сегашното ИНТЕРНАЦИОНАЛНО СТАТУКВО и замяната му с ново прегрупиране и коалиране на СВРЪХ-СИЛИТЕ с техните сателити, следствие от което ще са всевъзможни предварителни икономически (търговски и финансови), дипломатически и политически, идеологически и религиозни, и т.н. конфликти, чиято кулминационна точка, ако масите не се пробудят и ние се окажем негодни да ги организираме, ще бъде ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА СВРЪХ-ВОЙНА със стотици милиони жертви и разрушения за десетки трилиони долари, оставяйки пред човечеството един-единствен и последен шанс – нейното превръщане в световна гражданска война и в последна сметка в ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ.

3) Създаване на материалните предпоставки и условия за СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЕДНО ПЛАНЕТАРНО АНАРХОКОМУНИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.

4) Осъзнаване на тези три момента от “нисшите класи” или “V-тото съсловие” и формиране в него на идеи и воля за замяна на старото общество с ново.

5) И на последно по място, но първо по важност осъзнаване на тези фактори и възможности от анархистите и импулсирането им към апостолска (пропагандна, агитационна, организационна) дейност ИЛИ ЗА РОЛЯТА НА ТЕОРИЯТА, КАТО ОПОРНА ТОЧКА И НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КАТО ЛОСТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕТО НА ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО ВЪРХУ ОРБИТАТА НА АНАРХО-КОМУНИЗМА.

***

Причини за пунктове 1) и 2) на дефиницията и произтичащата от тях СИСТЕМНА, ГЛОБАЛНА И ФИНАЛНА КРИЗА на съвременния свят, са НА ПЪРВО МЯСТО Роботронната (Научно-техническата, бел.ред.) Революция (Р.Р.), за чието завършване капитализмът не предоставя простор и Глобализацията (Г.), която го поставя пред “дилемата на шимпанзето”, което глътнало кокосовия орех, без да премери задното си отверстие.

Наред с тези най-общи проблеми на доминираният от финансовия капитал свят, Р.Р. ще надува все повече и все по-големи финансови “балони”, защото   “РЕАЛНАТА ИКОНОМИКА” (количеството наемен труд, принадена стойност и заплати) и заедно с тях и СПЕКУЛАТА ЩЕ СЕ СВИВАТ, а опитите на богатите да “компенсират” печалбите си от спуканите балони ще ги водят до увеличаване на експлоатацията, до съкращаване на социалните бюджети и на самите “излишни”, чиито инстинкти за самосъхранение трябва да проработят.

3) ПРЕДПОСТАВКИТЕ И УСЛОВИЯТА ИЛИ СКОРОСТТА НА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО ВСЛЕДСТВИЕ Р.Р. И Г. И НЕГОВАТА ПРОТИВОРЕЧИВОСТ, ПОРАДИ ОТКАЗА НА КАПИТАЛА и ДЪРЖАВНОСТТА ДА НАПУСНАТ СЦЕНАТА.

На този фон, Историята се развива със свръхвисоки скорости. Един американски генерал, когото не можем да обвиняваме в свръхреволюционност и екстремизъм, беше казал още в 70-те години на ХХ век, че последните 25 години от историята на света са сравними с изтеклите 25 предишни века. Подобни твърдения имаха за своя основа и бяха следствие от Законът на Мур, според който удвояването на количеството интегрални схеми в новите кристални микропроцесори, скоростта на аритметичните операции и обемът на паметта на компютрите се извършва приблизителното на всеки 18 месеца. Днешните резултати показват, че и този срок е скъсен на година. Това означава, че към 2023 г. изчислителната мощност на компютрите ще бъде сравнима с тази на човешкия мозък (от 10 на 14 степен до 10 на 17 степен операции в секунда), след което ще я надминат, т.е. на лице ще бъдат необходимите технологични предпоставки за създаване на “изкуствения разум”. В потвърждение, американският писател, математик и публицист, Вернър Виндже писа още в 1993 г.: “В рамките на не повече от 30 години /т.е. отново към 2023 г.!/ у нас ще се появи техническа възможност за създаване на свръхчовешки интелект, след което човешката епоха ще бъде завършена”. Т.е. технологическият етап в развитието на днешната цивилизация, в нейната цялост, е близък до своя завършек.

Все повече и от по-високо ниво дейности и решения на трудови задачи постепенно се автоматизират. Вече съществуват инструменти и програми на символната логика, които ще освободят хората от болшинството рутинни и досадни професии.

Даже и най-радикалните идеи ще могат да се разпространяват “със скоростта на светлината” и моментално ще стават достояние и на “петото съсловие”.

Това свръхускорено развитие на Р.Р., чиято най-близка фаза е внедряването в експлоатация наред с нанотехнологиите, биотехнологиите, робототехнологиите и на “изкуствения разум”, ще направи възможно постигането на:

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И РОБОТИТЕ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ НИ ИЗГЛЕЖДАТ ФАНТАСТИЧНИ; “СВРЪХЧОВЕШКИ”-УМНО “ПЛАНИРАНЕ НА НУЖДИТЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩИТЕ”; ИЗОБИЛИЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ; СВОБОДА И БЕЗОПАСНОСТ; ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПРАВИ САМО ТОВА, КОЕТО ИСКАМЕ, КОЛКОТО И ДОКОГАТО ИСКАМЕ; ЕНЕРГЕТИЧНИ РЕВОЛЮЦИИ; ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА.

Поради това, всички опити ДА ДЕТАЙЛИЗИРАМЕ И ПРЕЦИЗИРАМЕ ОТ НАПРЕД структурата и функционирането на бъдещото общество, в епохата на революциите ще изглеждат смехотворни, ако не и жалки.

Заедно с неограничените възможности, които Р.Р. разкрива пред едно анархо-комунистическо общество, ще стават все по-очевидни:

а) Несъстоятелността и вредността на частната или държавна собственост върху открития, технологии, производства и услуги, както и на разпределението, извършвано от паразитите – собственици или властници (или съвместно).

б) Невъзможността на “елитите”, поради тяхната алчност и властолюбие, да се справят с т. нар. техногенна безработица.

в) Възможностите за нова организация на труда и планирането, при това, планиране извършвано ОТДОЛУ-НАГОРЕ, съобразено единствено с нуждите и – като следствие – разширение на полезните производства и услуги, създаване на нови, съкращаване или закриване на старите.

г) Нуждата от разпределение и преразпределение на трудовите ресурси в онези сфери, където все още е необходим физически труд или човешко участие в повтарящите се еднообразни, скучни и дори затъпяващи операции, които все още не са автоматизирани, не се извършват от роботи и т.н., както и от “закриването” на всякакви вредни и излишни дейности, професии, производства и услуги.

д) Превръщането на “лумпени и маргинали” в свободни и творчески личности.

Същевременно, все повече хора от “опасните класи” ще започнат да поставят въпроса – има ли причини, оправдание и смисъл съществуването на днешното общество? По-точно:

На властта и делението на хората на командвани и подчинени?

На социалното неравенство? Тоест, “легитимно” ли е съществуванието на грабежа, лукса и охолството за малцина и бедността, лишенията и мизерията, обуславящи неравенството в детската, в старческата и в междинната възрасти, в медицината и в образованието? В начина на живот?

Социалната интернационална революция, всъщност е РЕШЕНИЕТО НА ТЕЗИ И ПОДОБНИ ПРОБЛЕМИ ПРЯКО ОТ НАРОДИТЕ, което означава заместване на днешното интернационално и социално статукво с радикалните мерки набелязани в планетарно разширената ПОЗИТИВНА ПРОГРАМА, която е нашия отговор на глобалния империализъм (на господството и експлоатацията) на “нисшите” от “висшите” класи в света.

***

ДОКАТО Р.Р. РАЗРУШАВА/УНИЩОЖАВА СОЦИАЛНОТО СТАТУКВО, ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА (ИМПЕРИАЛИЗМЪТ) В УСЛОВИЯТА НА ИЗЛИЗАНЕ НА АРЕНАТА НА НОВИТЕ ХИЩНИЦИ ОТ “КРИБ” и др. НЕПОДОЗИРАНИ И ВСЕВЪЗМОЖНИ КОАЛИРАНИЯ МЕЖДУ ТЯХ ЩЕ МИНИРАТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО СТАТУКВО. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯТА НА ЗЕМЕТРЪСНИТЕ ВЪЛНИ С “МАГНИТУД ОТ 10-А СТЕПЕН”, СА ЧАСТ ОТ ОБЕКТИВНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОРЕДНАТА И ВЕРОЯТНО СЕТНЯ РЕВОЛЮЦИОННА СИТУАЦИЯ.

НАШАТА ЗАДАЧА Е ИЗГРАЖДАНЕТО, МАКАР И В ЕМБРИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ, НА ЕДИН АДЕКВАТЕН ИДЕЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН ФАКТОР ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ИДВАЩАТА РЕВОЛЮЦИОННА СИТУАЦИЯ В СОЦИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ…

***

4) ОСЪЗНАВАНЕ ОТ МАСИТЕ на 1-ви, 2-ри и 3-ти пунктове или на РАЗВИТИЕТО НА СВЕТА “НА КЪСО РАЗСТОЯНИЕ” ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 20 – 25 ГОДИНИ, ВСЛЕДСТВИЕ Р.Р. + Г.:

Двата фактора, определящи развитието в настоящата и предстоящата епохи, с които започнах моето изложение, се намират в съотношение на субординация, в смисъл: Глобализацията, разглеждана като съвременен свръхимпериализъм (а не като основа за обединение на човечеството в една световна конфедерация), е във висша степен следствие от Р.Р., защото “Първият свят” (по-точно капиталът в страните на “златния милиард”) търси трескаво компенсация на своите, свиващи се поради роботронната революция реални печалби. (Мотивировката на тезата може да се види в статиите за финансовата криза от 1987 г. и др. от сборника “КРАЯ НА ДЪРЖАВАТА И КАПИТАЛА”).

Двете възможности за “компенсация” са в политиката на:

а) Ограбване на чуждите, развиващи се и развити страни, и

б) Ограбване на своите “нисши” класи.

Такава политика предопределя еднозначно следствията, които могат да бъдат:

a’) Класически войни за преразпределяне на процентите и за господство над света или над негови региони и/или

б’) Класови войни във всичките им възможни форми.

Така ще се съберат всички необходими и достатъчни условия за превръщането на триумфалния марш на капитализма в погребален (в реквием), поради забелязаното и от Бжежински пробуждане на народите и “нисшите класи”, поради “преселението на народите” и революцията в средствата за комуникация, които правят света неуправляем от “силните на деня” и вещаят настъпването на всечовешката пролет с излизането на сцената на “деструктивните елементи”, пред които се откриват небивали възможности.

Още през 2004 г. Бж. казва: “Демократичният характер на отвореното западно общество улеснява проникването и “разтварянето” на тези елементи в него, което затруднява силно откриването на враговете и на опасността.” Той разбира, че историята изправя “елитите” пред хамлетовия въпрос: Да бъдат или не?, а от бюджетите за НАТО и за полицейските сили на участващите в него страни, от пропагандната линия на медиите и от “общото юридическо и полицейско пространство” личи, че елитите се ориентират към “затваряне” на обществото, което аргументират с “тероризмът на нисшите”.

Срещу очертаващата се революционна перспектива и реализацията й, господарите на света ще се съпротивляват с всички средства – от раздаване на трохите от банкетната си софра на плебса, до репресиите и войните за смазването му. АЛТЕРНАТИВАТА пред господстващите класи е ГЛОБАЛНА ИМПЕРИЯ, т.е. ЕДНА ИМПЕРИЯ-АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ БОРБА ЗА СВЕТОВНО ГОСПОДСТВО В МУЛТИПОЛЯРНИЯ СВЯТ?

В ПОСЛЕДНА СМЕТКА, ТЯХНАТА “АЛТЕРНАТИВА” ЩЕ ИЗПРАВИ ЧОВЕШКИЯ РОД ПРЕД ДИЛЕМАТА АНАРХИЯ (С.Р.) ИЛИ СМЪРТ.

Ако американският работник (или този от метрополията) “струва на капитала 10 пъти по скъпо”, отколкото пролетария в колониалните периферии, тогава, заплащайки на последния неговия “десятък”, за експлоататорите остават 9/10. Ако от тях “патрициите” раздадат 2/10 или 3/10 на своите лумпени (опасни класи или принадлежащи към “петото съсловие”), за тях ще останат 7/10 или 6/10. Резултатът (макар и временен) би бил едно ново издание на Римската империя с пролетарии в “колониите” и лумпенпролетарии в последния “Рим”. В новата Римска империя ще има 1 % патриции, владеещи “националното” богатство, 9 % – “средни”: войници, полицай, бюрократи и т.н. и 90 % лумпенпролетарии със всички последици от подобна “социална стратификация”.

Както казваше преди повече от 100 години английският милиардер и политик   сър Сесил Родз: “Империята е въпрос на стомаха и на оцеляването ни!”

***

5) ОСЪЗНАВАНЕ НА ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННАТА СИТУАЦИЯ ОТ АНАРХИСТИТЕ. За да бъдем ефикасни, са ни необходими теория и организация (опорна точка и лост).

Под ОБЩА ТЕОРИЯ НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ имам предвид нещо подобно на това, което бе наченал Бакунин преди 150 години – в периода 1864 – 1872 г. с многобройните си програми и устави, с организационната си дейност чрез трите нива на “Алианса” и посредством развитието на проблемите на Социалната революция в трудове, като “Федерализъм, социализъм и антитеологизъм” (1868), “Милитаристична диктатура или Социална революция” (1871), “Държавност и Анархия” (1873), както и безбройните писма, някои обемисти като брошури, адресирани до своите съмишленици и другари от цяла Европа. Т.е. необходимо е да създадем една динамична картина на света в който живеем с неговите конфликти и противоречия, и най-вече – с факторите на тая динамика, с оглед разкриване на тенденциите в неговата еволюция и опита да докажем достатъчно убедително, ако не и неопровержимо, че Социалната революция е единствения възможен, необходим и неизбежен завършек на “историята на днешното общество”.

В “Общата теория” трябва да включим и програмата на Социалната революция, построена в резултат на анализа на миналите революции от Парижката Комуна насам (или още от Великата Френска Революция) с отчитане на настъпилите промени през последните десетилетия в света на държавността и капитализма, резултат от новите технологически, социални и интернационални фактори, сред които на първо място поставям ролята на Р.Р. и на свързаните с нея промени в социалната тъкан на обществото, на държавността и на глобализацията…

В ЧАСТНАТА ТЕОРИЯ на С.Р. по моему, следва да се разгледат проблемите, свързани със създаването на една, заслужаваща името си, интернационална революционна организация на “Петото съсловие” или на “нисшите класи”, с нейната стратегия и тактика, методи и средства на КЛАСОВАТА ВОЙНА в съвременния свят. За решението на подобна “херкулесова задача”, се нуждаем от един “колективен Бакунин”, който трябва да създадем с нашите и с общите (интернационални) усилия на другарите от целия свят, които считат, че това е абсолютно необходимо и които имат капацитета и волята да го сторят, разпределяйки си задачите, като непрекъснато се консултират, дискутират и подпомагат взаимно при търсенето на оптимални решения на всеки от поставените проблеми, сверявайки “отговорите” с реалното социално, икономическо и политическо развитие на света като цяло и в неговите ключови региони. От колектива трябва да отстраним “беотийците” и опортюнистите, или ако щете – да го “обезлайнявим” предварително – радикално и несантиментално или във всеки следующ момент от колективната ни работа, когато интересите й налагат това неприятно, но крайно необходимо хигиенизиране, дезинфектиране, обезпаразитяване и дератизация на нашата интернационална “виртуална работна площадка”!

ГЛАВНИЯТ НИ (СТРАТЕГИЧЕСКИ) АНАЛИЗ ТРЯБВА ДА Е НАСОЧЕН КЪМ ТЪРСЕНЕ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА:

РАЗВИТИЕТО (ЕВОЛЮЦИЯТА) НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ ПОД ВЛИЯНИЕ НА СЪВКУПНОСТТА ОТ ФАКТОРИ (ИЗБРОЯВАНЕТО ИМ) ВЪРВИ ЛИ КЪМ РАЗРУШАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНО СТАТУКВО?

АКО ДА – СВЕТЪТ ЩЕ “ИЗПАДНЕ” В СИТУАЦИЯ НА БИФУРКАЦИЯ И ТОГАВА ЩЕ Е НУЖЕН РАЗМАХЪТ НА КРИЛАТА НА ПЕПЕРУДАТА, ЗА ДА СЕ РАЗРАЗИ БУРЯТА/УРАГАНА, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЙТО, В ПОСЛЕДНА СМЕТКА, С.Р. ЩЕ СЕ ИЗЛЕЕ ВЪВ ФОРМИТЕ, ПОДГОТВЕНИ Й ОТ Р.Р.

ПРОБЛЕМЪТ Е: АКО ПО СИЛАТА НА ОТВЕТНИТЕ ХОДОВЕ НА ПРОТИВНИКА В “ШАХМАТНАТА ИГРА”, ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА (ЗА РАЗРУШАВАНЕТО НА СТАТУКВОТО) СЕ ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛЕН, ТОГАВА КАКВО ДА ПРАВИМ? ЕТО КЪДЕ Е ВЪПРОСЪТ! (THAT IS THE QUESTION!)

НАЙ-ВАЖНА ЗАДАЧА ПРЕД НАС СИ ОСТАВА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО НА НЕИЗБЕЖНОСТТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА, ЧИЯТО АЛТЕРНАТИВА Е МНОГОЛИКАТА СМЪРТ. ЗАТОВА НАШИЯТ ДЕВИЗ Е “АНАРХИЯ ИЛИ СМЪРТ!”

“ОБЕКТИВНИЯТ ФАКТОР” НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ Е Р.Р., А “СУБЕКТИВНИЯТ” – “ПЕТОТО СЪСЛОВИЕ” или “ОПАСНИТЕ КЛАСИ”. НИЕ, В НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ, СМЕ ИЛИ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ДЕТОНАТОРА, АКО “БАРУТЪТ” Е СУХ. НАЙ-ВЕРОЯТНО Е ЕДНОВРЕМЕННОТО НИ ОСЪЗНАВАНЕ С МАСИТЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ, НО САМО, АКО СМЕ СЕ ПОДГОТВИЛИ ОЩЕ СЕГА, УТРЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ И ТЯХЕН “ПРОСВЕТИТЕЛ” или ОСВЕТИТЕЛ НА ПЪТЯ…

(N.B.: Последното понятие на френски се нарича lanterne sur la route или phare dans l’ocean de la revolution. Употребява се още изразът mettre a la lanterne = oкачвам на фенера /по време на… социалната война/).

 Георги Константинов

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40