Разглеждат се ключовите аспекти на функционирането и структурата на баското национално-освободително движение. Обръща се внимание на особеностите на взаимодействие на организациите, влизащи в движението, открояват се ръководните органи, правят се изводи за мястото и значението на последните, което позволява да се покажат тенденциите, съществуващи в баското национално-освободително движение, и да се направи прогноза за бъдещето му.

Занимавайки се с изучаването на въпроса за баския национализъм и сепаратизъм, мнозинството изследователи съсредоточават своето внимание върху изучаването на баската радикална националистическа организация ЕТА, но не по-малко влиятелни сили в този регион, искащи отделянето на Страната на баските, остават в сянка. ЕТА има достатъчно разклонена структура, което й позволява да обхване различни сфери от живота на баското общество и да окаже влияние както върху политическите процеси, взаимодействайки си с радикални националистически партии, така и поддържане на националистическите настроения в баското общество. Въпреки това ЕТА не е в състояние ефективно да контролира всички процеси, случващи се в Страната на баските, без сътрудничество с по-малки по големина и по-малко известни националистически организации. Някои учени свързват дейността на последните директно с ЕТА и смятат, че тя е главното ръководещо и координиращо звено, по един или друг начин свързано с мнозинството радикални организации.
Преди всичко трябва да кажем за „Баското национално-освободително движение“ БНОД (Movimiento de Liberación Nacional Vasco – MLNV / Euskal Herri Askapenerako Mugimendua – EHAM)¹, обединяващо организации с националистическа насоченост, цел на които е създаването на независима баска държава, че се основава на идеологията на така наречените „леви патриоти“. Част от организациите, отнасящи се към категорията на „левите патриоти“, не изключва насилието като средство за постигане на поставените цели. През 1980-те и 1990-те години така се наричат цяла редица организации, по един или друг начин отнасящи се към тази политическа сфера. Те могат да бъдат разделени на въоръжени обединения, политически партии и други организации, свързани по някакъв начин с терористична дейност (1).
Следва да се подчертае, че в този списък ЕТА изпъква особено и се смята за най-добрия въоръжен отряд на национално-освободителното движение, която ръководи действията на всички останали организации, които са й съюзници. Привържениците на това движение смятат, че испанската държава се опитва да представи за престъпни легалните политически възгледи поради това, че те съдържат искане за независимост, поради което се използва аргументът „те всички са ЕТА“, подразбирайки се под това цялото национално-освободително движение като част от ЕТА и следователно имащо терористична насоченост. През изминалите години БНОД се преследва от страна на испанските и френските власти, в резултат на което много негови елементи стават нелегални. В повечето случаи юридическите наказания са свързани с това, че много от тези организации поддържат връзки с ЕТА (2).
На възникването на това движение също повлиява организацията „Май 68-ма“, членовете на която открито критикуват ролята на политическите партии, особено тяхната тенденция към концентрация на властта в ръцете на един лидер. Ето защо участниците в тази организация се опитват да избегнат политическата организация, изградена върху индивидуалното лидерство, и да създадат движение, способно да обедини колкото се може по-голяма част от обществото.
Идеологията на БНОД се адаптира към промените в политическата сфера и приспособява своите цели към променящите се политически и обществени институции. Някои изследователи смятат, че сред най-радикалните последователи на баския национализъм е създадено нещо като „контраобщество“, но то неофициално се разбира от ЕТА и членовете на движението като нелегален „баски народ“, така че всяко нападение срещу една от структурите на горепосоченото „контраобщество“ се възприема като заплаха за цялото общество.
В същото време ръководството на движението за национално изграждане на социалистическа баска държава не се съсредоточава върху индивида, а става част от усилията на различни поколения. Когато най-важните звена в движението започват да отслабват в резултат на действията, предприети от държавата или полицията, други членове на БНОД поемат юздите на управлението, докато движението отново не вдигне своята сила (3).
Друга важна характеристика на движението е фактът, че неговата структура е силно разклонена и обхваща редица организации, които са представени като независими, и в същото време трябва да се подчертае тяхната функционална насоченост. В лагера на БНОД влизат множество организации, асоциации и групи – студентски, екологични, спортни, музикални, религиозни и др. В орбита на радикалните националисти – редица средства за масова информация и местни радиостанции, центрове за изучаване на баския език. (4, стр. 233).
Терминът „ляв патриот“ доста често се употребява в изследванията на испански език, а думата „патриот“ в тяхното разбиране означава „националист“. По този начин терминът „ляв патриот“ може да се отнася както към участник в БНОД, така и към идеологията, към която се придържа. Идеологията на БНОД предполага изграждането на независима социалистическа баска държава. В структурен смисъл БНОД обикновено означава съвкупност на радикални националистически организации, обединения и асоциации, основаващи се на идеологията на „левите патриоти“.
Заслужава да се отбележи, че в недрата на баското национално-освободително движение, въпреки известната спонтанност на възникване и нежелание на участниците да изградят организация, оснавана на индивидуалното лидерство и твърдото йерархично подчинение, с течение на времето възникват структури, които са способни да обединят около себе си останалите организации и официално да обявят себе си за ръководещи органи.
Най-ярък пример в този смисъл е ЕТА. През годините на нелегалност, отначало по време на франкисткистките репресии, а след това в условията на демокрация, ЕТА се превръща в един вид организиращ, координиращ център. Около този център постепенно се формира многослойна структура, състояща се от легални, полулегални и нелегални подразделения, получаващи общото название КАС (Koordinadora Abertzale Socialista, в превод от баски – Патриотичен социалистически координиращ център) (5).
Необходимо е да се отбележи, че през 1975 г. се случва разкол на ЕТА на militar (М) – военно крило, което е за въоръжена борба, и на ЕТА politico-militar (PM) – военно-политическо крило, което предлага съчетаване на политическите действия с въоръжената борба (6).
На 1 август 1975 г. е публикувано заявление за създаването на КАС, подписано от представители на различни сили, обединяващи се в този момент; към тях се отнасят Социалистическата партия на Страната на баските (ЕХАС), Работническата патриотична революционна партия (ЛАИА) и ЕТА (РМ). Организацията също получава подкрепа от профсъюзите на Работническите комисии на патриотите (ЛАБ) и Комитетите на работниците-патриоти (ЛАК). За разлика от ЕТА (РМ), ЕТА (М) признава ръководството на КАС, въпреки че не влиза в общата структура.
С течение на времето КАС се превръща в колективен орган на БНОД, който обединява различни политически партии, профсъюзи, обществени движения и въоръжени групи, отнасящи се към „левите патриоти“ в своя политически спектър. Той е създаден за координация на различните видове дейности на организациите в баското национално-освободително движение, както легални, така и нелегални, насочени към постигането на своите политически цели, и встъпва като орган, налагащ диалог между тях. КАС действа както в Страната на баските, така и в Испания.
Почти от самото си раждане ЕТА (М) и най-радикалните представители на КАС винаги смятат, че ръководството на ЕТА (РМ) затруднява по-нататъшното развитие, защото, от тяхна гледна точка, то се стреми да реши всички въпроси само по пътя на реформи и преговори. Докато ЕТА (РМ) се стреми да разпространява влиянието на КАС върху всички сили от левия спектър в Еускади (Страната на баските), дори на държавно ниво, съществува противопоставяне между ЕТА (М), която остава единствената въоръжена организация сред „левите патриоти“, и ЕТА (РМ), превръщаща се с времето в работническа партия.
На 18 август 1976 г. ЕХАС, ЕТА (РМ), ЛАИА, ЛАБ и ЛАК по време на извънредна сесия подписват Манифест от 4 точки, в които се определени стратегическите цели на КАС: независимо социалистическо обединяване на баската държава и баския език. По аналогичен начин тези структури приемат тактическата политическа Алтернатива за Еускади, известна като Алтернатива КАС.
Този документ провъзгласява следните искания: демократични свободи, амнистия, разпускане на потискащите органи, легализация на всички партии, подобряване на условията на живот на работническата класа. В този момент се предполага, че тези минимални задачи, поставени в документа и интерпретирани от експертите като „Демократически пробив“ или „Национална реконструкция“, могат да бъдат постигнати в кратки срокове и впоследствие да послужат като основа за постигането на крайните цели (7).
За активно участие на изборите през 1977 г. КАС определя минимални изисквания: амнистия и легализация на партиите. Част от баските обединения подкрепя КАС, например младежката организация „Харай“ и феминистката организация „Егизан“, а друга част не влиза в политическия блок, като сред тях е ЕТА (РМ). През 1991 г. стратегията на КАС издига по-широк кръг от искания: амнистия, политически преговори, крайната цел на които е признаването на правото на самоопределение. На 20 ноември 1998 г. КАС е обявен за противозаконна организация заради политическа подкрепа на дейността на ЕТА, включително и за принадлежност към нея (8).
Като последовател на КАС се счита ЕКИН (от баски „действие“), която е създадена на 6 ноември 1999 г. и се позиционира като освободителна революционна национална баска организация, основната задача на която е да агитира обществото за народна борба. На 13 септември 2000 г. е проведена голяма операция на испанската полиция, в резултат на която са задържани 20 човека. Съдията Балтасар Гарзон обвинява ЕКИН в организиране на улично насилие и заявява, че членовете на тази организация са политически представители на ЕТА (9).
През 2001 г. дейността на различни легални и полулегални организации, влизащи в структурата на КАС, е преустановена или забранена от съда, а на 4 април 2001 г. членът на Националния съд на Испания Б. Гарзон забранява дейността на ЕКИН. На активистите на тази организация също така са предявени обвинения в организирането на акции на гражданско неподчинение и улични безредици (5). На 19 декември 2007 г. Националната съдебна колегия установява, че организациите, които съставляват така наречения политически фронт на ЕТА (КАС, ЕКИН и ХАКИ), са рамката на тази терористична организация (10).
По този начин структурата на КАС-ЕКИН, въпреки първоначално обявените ръководни функции, с течение на времето се превръща в координиращ център, отговарящ за взаимодействието на различни структури на БНОД, ставайки едновременно „маса за преговори“ за различните сили, участващи в БНОД. Като основни противоречия по това време са методите за постигането на поставените цели. Най-радикално настроените сили се обединяват около ЕТА, докато организациите и партиите, встъпващи за преговори, стават политическо ядро на КАС-ЕКИН. Но независимо от провъзгласените цели, испанските власти разглеждат всички организации, по един или друг начин сътрудничещи и встъпващи в преговори с терористичната организация, за незаконни и подлежащи на закриване. По тази причина не са изключение и всички структури на КАС.
Далеч не всички организации на БНОД са радикални и апелират към националистически лозунги, но всички те, по един или друг начин, имат в своите програми и задачи положения за предоставяне на независимост за баската държава, за неговата особена история, култура, език и за традициите на баските. Далеч не всички поддържат методите на борба на ЕТА, но с времето терористичната организация се опитва да сплоти около себе си именно тези организации и обществени обединения, които са най-радикални и поддържат нейната дейност. По този начин БНОД доста бързо се превръща в йерархична организирана структура, в която едно от ръководните места заема ЕТА. Идеологията на движението, лесно приспособяваща се към променящата се ситуация, също способства за неговото разпространение и развитие и става причина за факта, че БНОД съчетава в себе си положения на марксизма, ленинизма, сталинизма и идеологията на баския национализъм, разработена от идейния основател Сабино Арана.
След падането на режима на Франко основен враг и поробител на баския народ става испанската държава, тъй като за сплотяването на структурите на БНОД образът на врага е доста важен. Забраняването на дейността на една от организациите на БНОД със съдебно решение неизменно води след себе си до дружен протест от страна на другите групи, след което веднага се създава организация-приемница, променяща името си и консолидираща една или друга част от обществото, която още не е арестувана, и едновременно привличаща симпатизанти и съратници. Освен това, последователното забраняване на дейността на организациите на БНОД от властите дава повод да се зааяви за преднамерен тормоз и необосновани обвинения в сътрудничество с ЕТА и съучастие в тероризъм, а също и за преследване на участници въз основа на техните политически възгледи и убеждения.
Говорейки за структурата на БНОД, следва да се подчертае, че въпреки йерархичността си, тя е в определена степен разпръсната. Въпреки ясното разделение на дейността на организациите на национално, провинциално, районно и ниво на отделните градове и села, организациите на БНОД обхващат със своята дейност почти целия спектър на политическите и социални явления и процеси в баското общество. Всяка от тези структури действа доста автономно, за което в рамките на БНОД се създава специален механизъм на „самофинансиране“, за да може всяка структура да се осигурява сама и да оказва финансова подкрепа на другите в случай на необходимост (11). Ако една организация се обяви за нелегална и се закрие по решение на съда, тогава другите активизират работата си. Когато се случи обединяване на  някоя организация, намираща се на територията на Страната на баските в Испания с друга организация, имаща същите цели и задачи във френската Страна на баските, възниква организация с ново име, но обхващаща със своята дейност вече цяла Еускал Ерия (цялата Страна на баските, включваща баските провинции във Франция и Испания). Например, в случая с обединяването на баската младежка радикална организация „Харай“ с френската „Газтериак“ през 2000 г. се появява „Хайка“ като единна младежка асоциация в цялата Страна на баските (12). През 2002 г. „Гесторас про амнистия“ се обединява с асоциацията „Координакета“, която отстоява интересите на затворниците в северната част на Страната на баските, в резултат на което възниква организацията „Аскатасуна“ (5). По този начин се прилага тактиката на „организационно превъплъщаване“, промяна на политическите имена и знаци при запазване на принципните положения на националистическата идеология.
Както бе споменато по-горе, всяка организация обхваща определена област на дейността и сфера на живота на баското общество, например Координиращият орган за изучаване на баския език и образование (АЕК), радикалната младежка организация „Харай-Хайка-Сеги“, „Асоциация Хаки“ отговаря за международните връзки на ЕТА, в „Ерико табернас“ се събират привърженици и симпатизанти на движението на „левите патриоти“, „Гесторас про амнистия“ – организация, встъпваща в подкрепа на затворниците от ЕТА и т.н.
За координиращ и ръководещ орган на това движение се смята апаратът на КАС-ЕКИН, имащ преки връзки с ЕТА и помагащ на различни структури в БНОД да си сътрудничат. Възможно е координацията да е основна функция на тази структура, тъй като тя няма никакво влияние върху останалите органи, а нейното преобладаване в йерархичната структура се базира на съгласието на останалите организации и обществени обединения да я приемат като ръководна структура, за да се избегне пълният хаос в движението и ефективно да осъществяват своята дейност. От друга страна наличието на такава структура позволява да се отвлече вниманието на спецслужбите и полицията от органите, които имат доста по-голямо влияние и пълномощия в решаването на важните въпроси.
Говорейки за идеологическия компонент, трябва даспоменем Националния конгрес в структурата на КАС-ЕКИН, който участва директно в изработването и разпространяването на идеологията. Националният конгрес се формира от членове на ЕТА, което позволява да се направи извод за една от най-важните роли, която тя играе във въпросите за изработване на идеологическите концепции и тяхното вкореняване в обществото. Отговаряйки на въпроса коя организация има най-голямо влияние в БНОД, може да приемем, че финансовият компонент в този случай също е показател на влиянието на организацията, тъй като в нейните ръце са съсредоточени основните финансови средства, играещи немаловажна роля в подобен род движения. Анализирайки количеството финансови средства, разпределени в рамките на БНОД, може да забележим, че в някои източници сумата, прехвърлена на партията „Ери Батасуна“, превишава постъпленията на останалите организации в движението. Не трябва да се забравя и за мрежата „Ерико табернас“, доходът от която постъпва именно в тази партия, а след това се разпределя между останалите. Когато през 2000 г. на 16 задържани са предявени обвинения по подозрения във връзки с ЕТА, след което някои от тях са освободени под гаранция, за член на „Ери Батасуна“ е внесена голямата сума от 10 милиона песети (13). Според резултатите от разследването през 1997 г. също е известно, че ЕТА превежда на сметката на „Харай“около 4 милиона песети, общият капитал на „Ерико табернас“ съставлява 12 милиона песети, а разходите на проекта „Градски дом“ – 27 милиона песети (12). В това време доходът на ЕТА за 2002 г. е 12 милиона евро, което се равнява на повече от 1 милиард песети, което превишава дохода на всички останали финансови структури (14).
Посочената по-горе статистика свидетелства за това, че доходът на БНОД нараства, но също и за това, че ЕТА е най-мощната финансова структура в движението, на второ място след която е сега забранената партия „Батасуна“. Останалите организации участват по-скоро в прането на пари, отколкото в тяхното получаване. Може да се предположи, че ЕТА най-вероятно е най-силната и значима организация в БНОД в настоящия момент за разлика от КАС-ЕКИН, защото изводите на експертите за значителното влияние на тази терористична организация, които се срещат в много документи и изследвания, могат да се считат за достатъчно обосновани.
Въпреки заявлението на ЕТА през септември 2010 г. за прекратяването на въоръжената борба, „левите баски патриоти“ не се отказват от своите традиционни искания – легализация на забранените радикално-националистически организации, преместване на намиращите се в затворите членове на ЕТА от отделните места на заключване „по-близо до дома“, и естествено независимост на Еускади. Те настояват за спазване на правата на човека, обвинявайки правоохранителните орган в мъчения на хората, арестувани по подозрения във връзки с ЕТА. В градовете на Страната на баските редовно се провеждат демонстрации на „левите баски патриоти“, на които се издигат техните искания към централните и местните власти. Инициатори често са радикално-националистически настроените представители на баската интелигенция – професори, адвокати, писатели (4, стр. 246).
Всичко споменати по-горе организации продължават да се ползват с подкрепата на баското население. Те оказват влияние върху живота на Страната на баските, намирайки се на легално положение и работейки на нивото на забранените структури. Източникът на устойчиво влияние на националистическите организации не трябва да се търси само в националистическите и сепаратистки стремежи на определна част от населението. Само с радикализма на ЕТА, проявяващ се в терористични акции, или пък с недостатъчния професионализъм на испанската полиция и контраразузнавателните подразделения е трудно да се обясни структурната устойчивост на баското движение. Очевидно е, че баските структури в последните 30 години, след падането на режима на Франко, успяват дълбоко да проникнат в социално-икономическия, политически и културен живот на територията на Еускади. Именно с това дълбоко проникване се обяснява устойчивостта на структурите на баското национално движение, които, въпреки определените вътрешни противоречия, продължават да поддържат високо ниво на координация на своята работа, и най-вероятно ще действат в близко бъдеще.

А.А. Корнилов, А.Е. Цымбалова

Бележки

1. Изследователят С.М.Хенкин използва термина „Движение за национално освобождение на баските“, което по смисъл съвпада с превода, предложен от авторите на статията.

Списък с литература

1. Miguel Angel Aguila Sanchez. Las treguas de ETA desde una perspectiva comparada. Madrid: Vision Libros, 2011. P. 375.
2. Basque National Liberation Movement // Encyclopedia BETA: Free Encyclopedia URL: en.allexperts.com/e/b/ba/basque_national_liberation_movement.htm (дата обращения 07.03.2012).
3. Imanol Lizarralde. ¿Que es el MLNV? // GOIZ – ARGI: Le Revista Digital de Euskal Herria, 2003. URL: goizargi.com/2003/queeselmlnv1.htm (дата обращения 07.03.2012).
4. Хенкин С.М., Самсонкина Е.С. Баскский конфликт: истоки, характер, метаморфозы: Монография. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. М.: МГИМО (У) МИД России, 2011. С. 233.
5. Волкова Г.И. Демократия vs терроризм // Космополис. Весна 2003. № 1(3) // cosmopolis.mgimo.ru/index.phpoption=com_content&task=view&id=141&Itemid=29 (дата обращения 16.10.2011).
6. Черкасова Е. Страна Басков: терроризм или борьба за самоопределение // Мировая экономика и международные отношения. М., Наука, 2002. № 10. С. 81.
7. Koordinadora Abertzale Sozialista // TFODE: The Free Online Dictionary and Encyclopedia. URL: es.enc.tfode.com/Koordinadora_Abertzale_Sozialista (дата обращения 07.03.2012).
8. Koordinadora Abertzale Sozialista // Galeon.com Hispanista. URL: galeon.com/izargorri/orriak/erakunde/KAS/kas-datuak.htm (дата обращения 07.03.2012).
9. Ekin. La Dictadura del terror // ElMundo.es, 2009. URL: elmundo.es/eta/entorno/ekin.html (дата обращения 07.03.2012).
10. La Audiencia considera que Ekin formaba parte de las «entrañas» y el «сorazón» de ETA // 20 minutos.es, 20.12.2007. URL: 20minutos.es/noticia/324092/ 0/incidentes/caso/ekin/ (дата обращения 07.03.2012).
11. Luis Alberto Villamarin Pulido. Narcoterrorismo: la guerra del nuevo siglo. ETA, FARC, al Qaeda, IRA: la cadena al terror descubierto. Madrid: Ediciones Nowtilus 2005. URL: books?id=NKze5SmjP5oC&pg=PA6&lpg=PP1 (дата обращения 07.03.2012).
12. Daniel Portero, Los cachorros de ETA: Jarrai-Haika-Segi // Dossier actualidad, Fundación VT URL: fundacionvt.org/images/revista/anteriores/cachorros.pdf (дата обращения 07.03.2012).
13. Garzon procesa a 16 personas por pertenencia al aparato internacional de ETA, «Xaki» // Terra.es, 07.08.2000. URL: terra.es/actualidad/terrorismo/ historial/080800-2.htm (дата обращения 07.03.2012).
14. В Испании арестованы 11 финансистов террористической организации ЭТА // NEWSru.com – 30.04.2002. URL: palm.newsru.com/world/30apr2002/spain_eta.html баски-34.htm (дата обращения 07.03.2012).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Warning: Use of undefined constant WSFL_TTL - assumed 'WSFL_TTL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bezlogoc/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack-pro/all_in_one_seo_pack.php on line 40